071- 33 134 50

Betalingsvoorwaarden

 
 1. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/ cliënt en uw fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden aan u als patiënt/ cliënt of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt ter hand gesteld voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst. 
   
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. Deze nota`s komen niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking.
   
 3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, worden bijna allemaal rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. 
   
 4. Indien u zelf de rekening wilt ontvangen en zelf bij uw zorgverzekeraar wilt indienen, dient de rekening binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/ cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 
   
 5. Indien door de patiënt/ cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hiervan ± 14 dagen na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/ cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht. 
   
 6. Zodra de patiënt/ cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 
   
 7. Indien de patiënt/ cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/ cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,= alles exclusief omzetbelasting.